·µ»ØÊ×Ò³
µ±Ç°Î»ÖÃ: Ö÷Ò³ > ÉÂÎ÷ >

ÑÓ°²´óѧ2013¸ß¿¼Â¼È¡·ÖÊýÏß

ʱ¼ä:2013-06-10 19:59À´Ô´:δ֪ ×÷Õß:fenshuxian µã»÷:´Î
ÑÓ°²´óѧ2013¸ß¿¼Â¼È¡·ÖÊýÏß
 
 
ÑÓ°²´óѧ2013¸ß¿¼Â¼È¡·ÖÊýÏßÔ¤¼Æ7Ô³õ¹«²¼£¬·ÖÊýÏßÍø½«¼°Ê±ÎªÄãÌṩÑÓ°²´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏßÐÅÏ¢£¬ÒÔÏÂÊÇÀúÄê¼ȡÏßÐÅÏ¢²Î¿¼£¡
ÑÓ°²´óѧ2012Äê·Öʡ¼ȡÇé¿öͳ¼Æ±í

µØÇø

ÎÄÊ·

Àí¹¤

¼Æ»®

Ò»Ö¾Ô¸

×îµÍ·Ö

×î¸ß·Ö

ƽ¾ù·Ö

¼Æ»®

Ò»Ö¾Ô¸

×îµÍ·Ö

×î¸ß·Ö

ƽ¾ù·Ö

°²»Õ

10¡¡

4

541

565

549

10

11

506

520

509

¸£½¨

10

10

496

519

505

10

10

471

510

485

¸ÊËà

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

17

10

462

513

501

¹ã¶«

10¡¡

0¡¡

544¡¡

583¡¡

548¡¡

10¡¡

0¡¡

517¡¡

583¡¡

537¡¡

¹ãÎ÷

¡¡6

6

510

521

514

8

8

450

488¡¡

466

¹óÖÝ

10

11

497

518

500

10

10

436

472

440

º£ÄÏ

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

15¡¡

16

566

593

573

ºÓ±±

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

12¡¡

13

541

555

544

ºÓÄÏ

13

14

536

543

540

12

13

516

528

518

ºÚÁú½­

6

1

449

523

460

9

8

425

487

433

ºþ±±

20

4

515

550

530

22

6

494

540

506

ºþÄÏ

16

17

544

565

546

21

22

487

512

492

¼ªÁÖ

10

3

435

509

445

10

9

412

¡¡463

445

½­ËÕ

6

6

313

317

315

6

3

304

318

310

½­Î÷

10

5

529

  549

535

¡¡17

17

511

537

517

ÁÉÄþ

10

1

506

  541

515

10

6

445

523

460

ÄÚÃɹÅ

12

13

438

473

450

15

16

407

453

416

ÄþÏÄ

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

12¡¡

12

417

435

421

Çຣ

5

1

372

434

390

10

10

358

386

366

ɽÎ÷

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

8¡¡

9¡¡

476¡¡

510¡¡

487¡¡

ÉÂÎ÷

¡¡

¡¡

530

585

535

¡¡

¡¡

495¡¡

621¡¡

504¡¡

ËÄ´¨

14¡¡

5

454

498

468

18

19

467

492

473

Ìì½ò

16

15

478

502

483

14

16

436

462

441

н®

6

8

440

481

455

6

2

390

422

405

ÔÆÄÏ

17

18

487

520

495

18

19

428

456

438

Õã½­

10¡¡

11¡¡

518¡¡

536¡¡

522¡¡

10¡¡

11¡¡

455¡¡

512¡¡

494¡¡

±±¾©

10

3

429

445

438

 

 

 

 

 

ÖØÇì

14

5

494

536

520

18

11

462

516

484

ɽ¶«

20

24

523

560

530

23

25

497

560

519

ÑÓ°²´óѧ2012ÄêÉÂÎ÷Ê¡·Öרҵ¼ȡÇé¿öͳ¼Æ±í

רҵ

ѧÖÆ

¿ÆÀà

¼Æ»®

Ò»Ö¾Ô¸

×îµÍ·Ö

×î¸ß·Ö

ƽ¾ù·Ö

¾­¼Ãѧ

ËÄ

ÎÄÊ·

18

79¡¡

536¡¡

549

538¡¡

½ðÈÚѧ

ËÄ

ÎÄÊ·

61

99¡¡

534¡¡

  556¡¡

538¡¡

²ÆÕþѧ

ËÄ

ÎÄÊ·

20

10

532

541

534

·¨Ñ§

ËÄ

ÎÄÊ·

46

7¡¡

530

539

532¡¡

Öйú¹²²úµ³ÀúÊ·

ËÄ

ÎÄÊ·

17

12¡¡

556¡¡

580¡¡

562¡¡

Éç»á¹¤×÷

ËÄ

ÎÄÊ·

75

1¡¡

530

536¡¡

531¡¡

Àúʷѧ

ËÄ

ÎÄÊ·

61

25¡¡

530¡¡

552¡¡

534¡¡

˼ÏëÕþÖνÌÓý

ËÄ

ÎÄÊ·

42

10¡¡

530¡¡

542¡¡

533¡¡

ÐÐÕþ¹ÜÀí

ËÄ

ÎÄÊ·

38

7¡¡

530¡¡

540¡¡

533¡¡

ÐÂÎÅѧ

ËÄ

ÎÄÊ·

38

20¡¡

530¡¡

553¡¡

534¡¡

ººÓïÑÔÎÄѧ

ËÄ

ÎÄÊ·

83

63¡¡

556¡¡

579¡¡

560¡¡

ÃØÊéѧ

ËÄ

ÎÄÊ·

105

101

531¡¡

556¡¡

537¡¡

¹¤É̹ÜÀí

ËÄ

ÎÄÊ·

17

12¡¡

530¡¡

540¡¡

535¡¡

Êг¡ÓªÏú

ËÄ

ÎÄÊ·

22

5

530¡¡

551¡¡

536¡¡

»á¼Æѧ

ËÄ

ÎÄÊ·

58

363¡¡

539¡¡

554¡¡

541¡¡

ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí

ËÄ

ÎÄÊ·

19

22

532¡¡

551¡¡

537¡¡

ÂÃÓιÜÀí

ËÄ

ÎÄÊ·

52

14¡¡

530¡¡

540¡¡

533¡¡

¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí

ËÄ

ÎÄÊ·

39

1

530¡¡

538¡¡

532¡¡

½ÌÓýѧ

ËÄ

ÎÄÊ·

35

33¡¡

531¡¡

548¡¡

536¡¡

ѧǰ½ÌÓý

ËÄ

ÎÄÊ·

35

21

531

555

537

Ó¢Óï

ËÄ

ÎÄÊ·

24

86

540¡¡

553¡¡

545¡¡

ÈÕÓï

ËÄ

ÎÄÊ·

24

5

530

538

533

ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý

ËÄ

ÎÄÊ·

34

17

530

539

533

ÌåÓý½ÌÓý(רҵ·Ö)

ËÄ

ÌåÀí

138

186¡¡

77¡¡

85¡¡

79¡¡

ÒôÀÖѧ£¨×¨Òµ·Ö£©

ËÄ

ÒÕÎÄ

25

53¡¡

220¡¡

260¡¡

234¡¡

Î赸ѧ£¨×¨Òµ·Ö£©

ËÄ

ÒÕÎÄ

10

21

190¡¡

210¡¡

200

ÃÀÊõѧ£¨×¨Òµ·Ö£©

ËÄ

ÒÕÎÄ

15

32¡¡

230¡¡

254¡¡

238¡¡

ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ£¨×¨Òµ·Ö£©

ËÄ

ÒÕÎÄ

5

21¡¡

232¡¡

259¡¡

240¡¡

¾­¼Ãѧ

ËÄ

Àí¹¤

22

27¡¡

500¡¡

526¡¡

503¡¡

½ðÈÚѧ

ËÄ

Àí¹¤

33

41

499¡¡

525¡¡

503¡¡

²ÆÕþѧ

ËÄ

Àí¹¤

24

9

496

504

499

¹¤É̹ÜÀí

ËÄ

Àí¹¤

18

15

496¡¡

515

502¡¡

Êг¡ÓªÏú

ËÄ

Àí¹¤

26

5

495

497

505

ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí

ËÄ

Àí¹¤

24

8

495¡¡

513¡¡

500¡¡

»á¼Æѧ

ËÄ

Àí¹¤

32

100

503¡¡

511¡¡

505¡¡

½ÌÓý¼¼Êõѧ

ËÄ

Àí¹¤

33

8¡¡

496¡¡

520

498¡¡

ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ

ËÄ

Àí¹¤

40

42

496¡¡

523¡¡

503¡¡

ÐÅÏ¢Óë¼ÆËã¿Æѧ

ËÄ

Àí¹¤

38

7

496¡¡

506¡¡

498¡¡

ÎïÀíѧ

ËÄ

Àí¹¤

42

6¡¡

495¡¡

507¡¡

498¡¡

»¯Ñ§

ËÄ

Àí¹¤

42

23¡¡

496¡¡

517¡¡

501

ʯÓ͹¤³Ì

ËÄ

Àí¹¤

66

14

534¡¡

556¡¡

538¡¡

»·¾³¿Æѧ

ËÄ

Àí¹¤

36

7¡¡

496¡¡

507¡¡

499¡¡

¹ý³Ì×°±¸Óë¿ØÖƹ¤³Ì

ËÄ

Àí¹¤

32

24¡¡

497¡¡

508¡¡

501¡¡

ÉúÎï¿Æѧ

ËÄ

Àí¹¤

52

8¡¡

495¡¡

509¡¡

499¡¡

ÉúÎï¼¼Êõ

ËÄ

Àí¹¤

50

3¡¡

496¡¡

506¡¡

498¡¡

Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ

ËÄ

Àí¹¤

30

1

496¡¡

506¡¡

498¡¡

µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì

ËÄ

Àí¹¤

98

34

496¡¡

523¡¡

499¡¡

ͨÐŹ¤³Ì

ËÄ

Àí¹¤

48

64¡¡

499¡¡

509¡¡

502¡¡

¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ

ËÄ

Àí¹¤

50

14

495¡¡

514

498¡¡

ÍÁľ¹¤³Ì

ËÄ

Àí¹¤

44

188¡¡

506¡¡

529¡¡

510

¹¤³Ì¹ÜÀí

ËÄ

Àí¹¤

50

34

498

508

501

»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ

ËÄ

Àí¹¤

73

100¡¡

502¡¡

518¡¡

505¡¡

Ô°ÁÖ

ËÄ

Àí¹¤

52

6¡¡

495¡¡

505¡¡

498¡¡

ÁÙ´²Ò½Ñ§

Îå

Àí¹¤

158

297¡¡

542¡¡

583¡¡

552¡¡

ÁÙ´²Ò½Ñ§£¨Ãâ·Ñ¶¨Ïò£©

Îå

Àí¹¤

90

178

539

621

560

ҽѧӰÏñѧ

Îå

Àí¹¤

42

82¡¡

510¡¡

535¡¡

516¡¡

»¤Àíѧ

Îå

Àí¹¤

38

4¡¡

501¡¡

534¡¡

507¡¡

ҽѧ¼ìÑé¼¼Êõ

ËÄ

Àí¹¤

42

54¡¡

506¡¡

529¡¡

511¡¡

 
2013ÑÓ°²´óѧ¸ß¿¼Â¼È¡·ÖÊýÏß²éѯÍøÖ·£ºhttp://zsw.yau.edu.cn/£¨×ó²à¿ìËÙͨµÀ-ÍùÄê¼ȡÐÅÏ¢À¸Ä¿²é¿´£©
 

×¢£º±¾Õ¾½«¼°Ê±¸üÐÂ2013ÑÓ°²´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏßÊý¾Ý£¬¾´Çë¹Ø×¢£¡  

¶¥Ò»ÏÂ
(3)
100%
²ÈÒ»ÏÂ
(0)
0%
------·Ö¸ôÏß----------------------------
·¢±íÆÀÂÛ
Çë×Ô¾õ×ñÊØ»¥ÁªÍøÏà¹ØµÄÕþ²ß·¨¹æ£¬ÑϽû·¢²¼É«Çé¡¢±©Á¦¡¢·´¶¯µÄÑÔÂÛ¡£
ÆÀ¼Û:
񡀂:
ÑéÖ¤Âë:µã»÷ÎÒ¸ü»»Í¼Æ¬ ÄäÃû?
ÍƼöÄÚÈÝ
±¾ÔÂÈȵã